VILKÅR OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED BRUG AF MYSOUND

 

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED BRUG AF MYSOUND UDGØR EN BINDENDE KONTRAKT MELLEM DIG, BRUGEREN, OG JAYBIRD LLC. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUGEN MÅ DU IKKE BRUGE NOGEN MYSOUND-PROGRAMMER ELLER NOGEN MYSOUND-TJENESTER. HVIS DU ALLEREDE HAR KØBT ET MYSOUND-KOMPATIBELT PRODUKT OG DU IKKE ØNSKER AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, KAN DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN I DETS ORIGINALE STAND OG INDPAKNING OG FÅ PENGENE TILBAGE.

JayBird LLC ("JayBird"), et aktieselskab hjemmehørende i Utah, tilbyder sit program MySound ("MySound-appen"), online- og mobilsoftwareprogrammer, der interagerer med MySound-appen og tilknyttede programmer og tjenester. Samlet set refereres der heri til MySound-appen, softwareprogrammer og alle andre relaterede tjenester leveret af JayBird, både individuelt og samlet, som "MySound". Fuld brug af MySound kræver at du køber eller på anden måde lovligt anskaffer et MySound-kompatibelt produkt, en kompatibel smartphone, internetadgang med hastigheder, der er kompatible med MySound, og den nyeste version af JayBird MySound-mobilprogrammet.

Ved at acceptere og overholde disse vilkår og betingelser for brug af MySound ("Vilkår og betingelser") giver JayBird dig en ikke-eksklusiv begrænset licens til brug af MySound underlagt disse vilkår og betingelser. Ved at åbne eller tilmelde dig til MySound accepterer du at overholde disse vilkår og betingelser for brug ("Vilkår for anvendelse").

JayBird forbeholder sig ret til uden varsel at ændre disse Vilkår for anvendelse. Med din brug af MySound efter at JayBird har foretaget sådanne ændringer accepterer du disse ændringer. Tjek jævnligt disse Vilkår for anvendelse. Hvis du ikke accepterer at følge og være bundet af disse Vilkår for anvendelse må du ikke åbne eller bruge MySound på nogen måde. Vi forbeholder os ret til at lukke din konto uanset årsagen, herunder hvis vi vurderer, at du har overtrådt disse Vilkår for anvendelse, på et hvilket som helst tidspunkt og med eller uden forudgående advarsel til dig. Hvis vi lukker din konto vil du derefter ikke have adgang til dine data.

Vi kan modificere eller lukke MySound efter eget skøn, når som helst og med eller uden forudgående varsel og uden ansvar over for dig eller nogen tredjepart.

 

BEGRÆNSNINGER I FORBINDELSE MED BRUG

MySound er designet til brug sammen med kompatible Jaybird-lydprodukter for at hjælpe brugerne med deres lytteoplevelse. Ved at vælge at bruge MySound accepterer du kun at bruge MySound til de tilsigtede formål.

MySound er ikke beregnet til brug af børn under 13 år. Hvis du er under 13 år må du ikke bruge MySound.

 

OPLYSNINGER FREMLAGT AF JAYBIRD

JayBird forsøger naturligvis at sikre maksimal nøjagtighed i alle aspekter af MySound, men der gives ingen garanti med hensyn til de præsenterede oplysninger. Tillid til oplysningerne som leveres af MySound er på egen risiko. JayBird er ikke ansvarlig for eventuelle forkerte, virkningsløse eller upålidelige oplysninger givet til dig via MySound eller for misbrug af de oplysninger der gives.

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER OG SIKKERHED

Brug af MySound er underlagt MySounds politik om beskyttelse af personlige oplysninger der er inkorporeret heri med denne reference, da denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger når som helst kan ændres efter JayBirds skøn.

Det er dit eget ansvar at opbevare din e-mail, din adgangskode og dine logonoplysninger til MySound på en sikker måde. Hvis en anden person får adgang til din konto vil du kunne blive holdt ansvarlig for den pågældende persons brug af din konto. Du skal derfor med det samme give os besked, hvis du opdager at andre har haft adgang til din konto uden godkendelse. JayBird har intet ansvar eller forpligtelser for eventuelle aktiviteter der måtte finde sted ved brug af din e-mail, din adgangskode eller dine legitimationsoplysninger.

Brug og distribution af værktøjer beregnet til kompromittering af sikkerhed eller indsamling af oplysninger (f.eks. programmer til at gætte adgangskoder, bryde kode, "spiders" eller andre værktøjer til undersøgelse af netværk) sammen med MySound er strengt forbudt.

JayBird forbeholder sig ret til at undersøge enhver formodet overtrædelse af disse Vilkår for anvendelse og tage de nødvendige forholdsregler til at afhjælpe sådanne overtrædelser herunder ubegrænset ret til at lukke din konto efter JayBirds skøn.

 

TREDJEPARTSTJENESTER

MySound kan linke til, synkronisere med eller på anden måde interagere med andre tjenester, websteder eller programmer, der ikke vedligeholdes af eller er relateret til JayBird. Du kan f.eks. synkronisere din brug af MySound med din Facebook-konto. Jaybird er ikke ansvarlig for indhold eller tjenester, der tilbydes af tredjeparter. Du bruger indhold og tjenester fra tredjeparter for egen risiko og underlagt de eventuelle vilkår for anvendelse og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger som er oplyst af tredjepartsudbyderne af indhold eller tjenester. JayBird godkender ikke indhold eller tjenester fra tredjeparter ved at tillade at MySound interagerer med sådanne tredjepartsudbydere.

 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du anerkender at patenter, varemærker, copyrights og andre immaterielle rettigheder knyttet til MySound, sammen med MySound selv, udelukkende tilhører JayBird og/eller dets datterselskaber, associerede selskaber og/eller licensgivere. Du accepterer ikke at overtræde, misbruge eller på anden måde krænke immaterielle rettigheder ejet af JayBird.

Navnligt, men uden begrænsning, må du ikke bruge produktnavne, varemærker, slogans, logoer og andre varemærker og servicemærker knyttet til MySound uden forudgående skriftlig godkendelse af JayBird, bortset fra når det er med det ene formål korrekt at identificere produkter eller tjenester fra JayBird.

 

DATAEJERSKAB

JayBird ejer alle oplysninger, som indsamles via MySound. Som beskrevet i Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger er det dog sådan, at hvis du vælger at annullere din konto kan du også anmode om, at vi sletter alle dine personlige oplysninger ved skriftligt at give JayBird support besked via postadressen angivet nedenfor. JayBird vil dog ikke være forpligtet til at slette, og du kan heller ikke bede JayBird om at slette, anonyme eller anonymiserede ikke-personlige oplysninger og/eller aggregerede data, som JayBird måtte have modtaget og/eller på anden måde fået fra dig.

 

KOMMUNIKATION MED JAYBIRD

JayBird kan når som helst kontakte dig via e-mail. Du accepterer at opgive korrekte oplysninger efter bedste overbevisning i al skriftlig eller verbal kommunikation med JayBird.

 

KONTAKT JAYBIRD

Postadresse:
Jaybird
2700 Rasmussen Rd
Park City, UT 84098 USA

Telefon:
1.866.244.3399

E-mail:
jaybird support

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

DU BRUGER MYSOUND FULDSTÆNDIG PÅ EGET ANSVAR OG MYSOUND LEVERES SÅLEDES SOM DEN ER OG FOREFINDES OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE. JAYBIRD ANERKENDER IKKE NOGEN FORMER FOR GARANTI, UDTRYKKELIGE, LOVBESTEMTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, EJENDOMSRET ELLER IKKE-KRÆNKELSE. JAYBIRD YDER INGEN GARANTIER FOR AT FUNKTIONER ELLER INDHOLD I MYSOUND VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIE, AT FEJL VIL BLIVE RETTET ELLER AT PROGRAMMER, SERVERE OG ANDEN HARDWARE, SOM BRUGES TIL AT LEVERE MYSOUND ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. JAYBIRD YDER INGEN GARANTI FOR BRUG AF, ELLER RESULTATET AF BRUG AF, MYSOUND HVAD ANGÅR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, VIRKNING ELLER ANDET. MYSOUND KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER FEJL, OG JAYBIRD KAN NÅR SOM HELST FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ANDRE ÆNDRINGER AF MYSOUND. DU, OG IKKE JAYBIRD, PÅTAGER SIG DET FULDE ANSVAR OG OMKOSTNINGER VED REPARATIONER, RETTELSER, TERAPIER, BEHANDLINGER OG TJENESTER (SUNDHEDSVÆSEN OG ANDET) NØDVENDIGGJORT AF EVENTUELLE TAB, SKADER, KVÆSTELSER ELLER DØD FORÅRSAGET AF ELLER RELATERET TIL BRUG AF MYSOUND. JAYBIRD GARANTERER IKKE AT DIN BRUG AF MYSOUND IKKE VIL KRÆNKE, MISBRUGE ELLE PÅ ANDEN MÅDE VÆRE I STRID MED ANDRES RETTIGHEDER, OG JAYBIRD PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I MYSOUND.

De faktiske resultater kan adskille sig væsentligt fra eventuelle fremadskuende udtalelser fremsat af MySound. Eventuelle fremadskuende udtalelser kan involvere risici og usikkerheder, det være sig medicinske, økonomiske eller andet, og de fremsættes af JayBird baseret på antagelser og estimater som JayBird anser for fornuftige men som i sagens natur er forbundet med en vis usikkerhed og uforudsigelighed.

 

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

JAYBIRD, DETS DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, LICENSGIVERE, TJENESTEUDBYDERE, INDHOLDSUDBYDERE, MEDARBEJDERE, DIREKTIONSMEDLEMMER, BESTYRELSESMEDLEMMER OG AGENTER ER IKKE ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR TILFÆLDIGE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, FAKTISKE SKADER, FØLGESKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER INDTÆGTSTAB ELLER TABT ARBEJDSFORTJENESTE, SVIE OG SMERTE, EMOTIONEL BELASTNING ELLER LIGNENDE ERSTATNINGSKRAV, SELVOM JAYBIRD ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN DEN SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT FOR JAYBIRD OG DETS DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, TJENESTEUDBYDERE, INDHOLDSUDBYDERE, MEDARBEJDERE, DIREKTIONSMEDLEMMER, BESTYRELSESMEDLEMMER OG AGENTER I FORHOLD TIL NOGEN PERSON ELLER PART (UANSET OMSTÆNDIGHEDERNE, UANSET OM DER FORELIGGER EN KONTRAKT, ER TALE OM EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET), OVERSTIGE USD 500 ELLER DET BELØB, DU HAR BETALT TIL JAYBIRD FOR DET PÅGÆLDENDE INDHOLD, DE PÅGÆLDENDE TJENESTER ELLER ENHEDER, SOM LIGGER TIL GRUND FOR ERSTATNINGSKRAVET.

Ved at bruge MySound og acceptere disse Vilkår for anvendelse giver du hermed uden forbehold afkald på alle krav mod JayBird, dets datterselskaber, associerede selskaber, licensgivere, tjenesteudbydere, indholdsudbydere, medarbejdere, direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og agenter, både med hensyn til et hvilket som helst krav, søgsmålsgrund, erstatningskrav, vurderinger, erstatningspligt og udgifter (herunder, men ikke begrænset til omkostninger og advokatsalærer), uanset antal og arten af kravene (uanset om de opstår i forbindelse med en kontrakt, en skadevoldende handling eller på anden måde), om de opstår som følge af eller på anden måde relateret til en hvilken som helst handling eller udeladelse foretaget eller forårsaget af JayBird, dets datterselskaber, associerede selskaber, licensgivere, tjenesteudgivere, indholdsudgivere, medarbejdere, ledere, direktører eller agenter eller af en hvilken som helst retshåndhævende myndighed under eller som resultat af en hvilken som helst undersøgelse i forhold til brug af MySound.

 

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, holde skadesløs og holde JayBird, dets datterselskaber, associerede selskaber, licensgivere, indholdsudbydere, tjenesteudbydere, medarbejdere, direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, agenter og underleverandører (herefter samlet benævnt den "skadesløsholdte part") skadesløse i forhold til ethvert krav, søgsmål, søgsmålsgrund (uanset form og antal), tab, erstatninger, kendelser, retsafgørelser, bøder, omkostninger, udgifter og advokatsalærer, herunder, men ikke begrænset til, ("Krav") fra den skadesløsholdte part relateret til din overtrædelse af disse Vilkår for anvendelse. Du accepterer også at holde skadesløs, forsvare og holde den skadesløsholdte part skadesløs i forhold til ethvert krav som måtte fremkomme relateret til din brug af en hvilken som helst oplysning eller andre tjenester leveret via MySound og/eller enhver oplysning, som du leverer, får leveret eller som leveres på dine vegne til JayBird.

 

DIVERSE

Disse Vilkår for anvendelse er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i Utah, USA, uanset lovvalgsbestemmelserne deri. Du giver specifikt samtykke til personlig jurisdiktion i staten Utah i USA i forbindelse med enhver strid mellem dig og JayBird relateret til disse Vilkår for anvendelse eller på anden måde relateret til indholdet i disse Vilkår for anvendelse. Parterne omfattet af disse Vilkår for anvendelse accepterer, at jurisdiktion og værneting ved enhver strid i forbindelse med disse Vilkår for anvendelse eller med relation til indholdet heraf skal være i delstatsdomstole og forbundsdomstole i byen Salt Lake City i staten Utah i USA. Hvis et søgsmål eller procedure benyttes til at gøre et brud på disse Vilkår for anvendelse gældende, vil den vindende part være berettiget til, ud over øvrige tilkendte beløb, at få godtgjort sine omkostninger og rimelige advokatsalærer, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger og salærer i forbindelse med enhver anke ved en retsinstans eller prøvelse ved højere retsinstanser.

Medmindre andet er fastsat heri, er det ikke hensigten, at noget retsmiddel i de specifikke bestemmelser i aftalen skal udelukke andre retsmidler, og ethvert retsmiddel skal være kumulativt og supplere andre retsmidler, der fastsættes i henhold hertil eller i henhold til eksisterende eller fremtidig lovgivning, billighedsret eller andre retsregler fastsat ved lov. Hvis JayBird vælger at afhjælpe på en eller flere måder, giver JayBird ikke afkald på retten til at prøve at afhjælpe på andre måder.

Såfremt JayBird undlader eller først senere udnytter eller delvist udnytter enhver ret, beføjelse eller begunstigelse herunder er det ikke ensbetydende med, at JayBird giver afkald på rettigheder, beføjelser eller begunstigelser i henhold til Vilkår for anvendelse. Såfremt JayBird skulle vælge at se bort fra et eventuelt brud på betingelser, vilkår eller bestemmelserne i Vilkår for anvendelse betyder det ikke, at JayBird vil se bort fra eventuelle følgende brud.

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår for anvendelse af en kompetent retsinstans vurderes at være uden retsvirkning, ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, skal den pågældende bestemmelse fortolkes, begrænses eller om nødvendigt fjernes, i det omfang det måtte være nødvendigt for sikre, at den ikke er i strid med, ugyldig, uden retskraft eller ulovlig i forhold til gældende lov. Andre bestemmelser i denne aftale vil ikke blive berørt. Disse Vilkår for anvendelse, der fra tid til anden revideres af JayBird efter eget skøn, udgør hele aftalen mellem parterne i relation til indholdet heri.

Disse Vilkår for anvendelse blev seneste opdateret den 18. februar 2016

LØB MED OS

Tilmeld dig for at modtage særlige tilbud og opdateringer