BRUKSVILKÅR FOR MYSOUND

 

DISSE BRUKSVILKÅRENE FOR MYSOUND UTGJØR EN BINDENDE KONTRAKT MELLOM DEG, BRUKEREN, OG JAYBIRD LLC. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BRUKSVILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE REIGN-NETTSTEDET, EVENTUELLE MYSOUND-PROGRAMMER ELLER EVENTUELLE MYSOUND-TJENESTER. HVIS DU ALLEREDE HAR KJØPT ET MYSOUND-KOMPATIBELT PRODUKT, OG DU IKKE ØNSKER Å GODTA DISSE BRUKSVILKÅRENE, KAN DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN I SIN OPPRINNELIGE TILSTAND OG I ORIGINALEMBALLASJEN FOR Å FÅ FULL REFUSJON.

JayBird LLC, et aksjeselskap i Utah («JayBird»), tilbyr MySound-programmet («MySound-appen»), nettbasert programvare og mobilprogramvare som har et kompatibelt grensesnitt med MySound-appen og tilknyttede programmer og tjenester. MySound-appen, all programvare og alle andre tilknyttede tjenester som leveres av JayBird, omtales samlet sett som «MySound», både individuelt og kollektivt. Full bruk av MySound krever at du kjøper, eller på annet lovlig vis anskaffer deg, et MySound-kompatibelt produkt, en kompatibel smarttelefon, Internett-tilgang med hastigheter som er kompatible med MySound, og den nyeste versjonen av Jaybird MySound-mobilappen.

Hvis du godtar og overholder disse vilkårene og betingelsene for MySound («Bruksvilkårene»), gir JayBird deg en ikke-eksklusiv, begrenset lisens til å bruke MySound i henhold til disse Bruksvilkårene. Ved å bruke eller registrere deg for MySound godtar du disse betingelsene og vilkårene for bruk («Bruksvilkårene»).

JayBird kan når som helst endre disse Bruksvilkårene etter eget skjønn. Din bruk av MySound etter at JayBird gjør slike endringer, utgjør din bekreftelse og godtakelse av disse endringene. Du bør gå gjennom disse Bruksvilkårene regelmessig. Hvis du ikke godtar å følge og være bundet av disse Bruksvilkårene, kan du ikke på noen måte få tilgang til eller bruke MySound. Vi forbeholder oss retten til å si opp kontoen din, uansett grunn, inkludert hvis vi avgjør at du har brutt disse Bruksvilkårene, når som helst og med eller uten forvarsel til deg. Hvis vi sier opp kontoen din, får du ikke lenger tilgang til dataene dine.

Vi kan når som helst endre aller avvikle MySound etter eget skjønn, med eller uten forvarsel, uten ansvar ovenfor deg eller eventuelle tredjeparter.

 

BRUKSBEGRENSNINGER

MySound var utviklet for å brukes med kompatible Jaybird-lydprodukter og gi brukerne en forbedret lytteopplevelse. Ved å bruke MySound godtar du at du bare skal bruke MySound for tiltenkte formål.

MySound er ikke beregnet på bruk av barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, kan du ikke bruke MySound.

 

INFORMASJON PRESENTERT AV JAYBIRD

Selv om JayBird prøver å sørge for optimal nøyaktighet ved alle aspekter av MySound, gir de ingen garantier angående informasjonen som presenteres. Du stoler på informasjonen som formidles av MySound, på egen risiko. JayBird skal ikke holdes ansvarlig for eventuell feilaktig, ineffektiv eller upålitelig informasjon du får via MySound, eller for eventuell misbruk av slik informasjon.

 

PERSONVERN OG SIKKERHET

Bruken av MySound er underlagt MySounds personvernerklæring, som er innlemmet heri som referanse, ettersom denne personvernerklæringen kan når som helst endres etter JayBirds eget skjønn.

Det er ditt ansvar å oppbevare e-postadressen, passordet og påloggingsdetaljene for MySound på en sikker måte. Hvis en annen person får tilgang til kontoen din, kan du holdes ansvarlig for at denne personen bruker kontoen din. Derfor bør du varsle oss umiddelbart hvis du finner ut at uvedkommende har hatt tilgang til kontoen din uten tillatelse. JayBird skal på ingen måte holdes ansvarlig for aktiviteter som skjer ved å buke e-posten, passordet og påloggingsdetaljene dine.

Bruk og distribusjon av verktøy som er utviklet for å kompromittere sikkerheten eller samle inn informasjon (for eksempel programmer som gjetter passord, cracking-verktøy, «edderkopper» eller andre nettverkssøkingsverktøy) i forbindelse med MySound, er strengt forbudt.

JayBird forbeholder seg retten til å undersøke alle mistenkte brudd på disse Bruksvilkårene og å ta alle nødvendige eller hensiktsmessige tiltak for å bøte på slike brudd, inkludert, men ikke begrenset til, oppsigelse av kontoen din, etter JayBirds eget skjønn.

 

TREDJEPARTSTJENESTER

MySound kan være tilkoblet, synkroniseres med eller på annen måte samhandle med andre tjenester, nettsteder eller programmer som ikke vedlikeholdes av, eller er relatert til Jaybird. Du synkroniserer for eksempel din bruk av MySound med Facebook-kontoen din. Jaybird skal ikke holdes ansvarlig for innholdet eller tjenestene som tilbys av slike tredjepartsleverandører. Du bruker tredjepartsinnhold eller -tjenester på egen risiko og i henhold til bruksvilkårene og personvernerklæringene, hvis aktuelt, som gjelder for tredjepartsinnholdet eller -tjenestene. Jaybird støtter ikke eventuelt tredjepartsinnhold eller eventuelle tjenesteleverandører ved å integrere MySound i grensesnittet til slike tredjepartsleverandører.

 

ÅNDSVERK

Du anerkjenner at patenter, varemerker, opphavsrett og annet åndsverk som er tilknyttet MySound, sammen med selve MySound, er den eksklusive eiendommen til JayBird og/eller deres datterselskaper, tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere. Du godtar at du ikke skal krenke, misbruke eller på annen måte bryte noen form for åndsverk som eies av JayBird.

Spesielt, men uten begrensninger, skal du ikke bruke eventuelle produktnavn, handelsnavn, slagord, logoer eller andre varemerker og tjenester som er tilknyttet MySound, uten forutgående skriftlig autorisasjon fra JayBird, med unntak av det ene formål å korrekt identifisere produkter eller tjenester fra JayBird.

 

DATAEIERSKAP

Jaybird eier all informasjon som samles inn gjennom MySound. Hvis du velger å avslutte kontoen, kan du imidlertid, i henhold til personvernerklæringen, be om at vi sletter all personlig identifiserbar informasjon ved å skrive et brev til JayBird Kundestøtte og sende det til postadressen nedenfor. JayBird skal imidlertid ikke være forpliktet til å slette, og du kan heller ikke be JayBird om å slette, eventuell anonym eller anonymisert, ikke personlig identifiserbar informasjon og/eller aggregerte data, som JayBird kan ha mottatt og/eller på annen måte hentet fra deg.

 

KOMMUNIKASJON MED JAYBIRD

Jaybird kan når som helst kontakte deg via e-post. Du samtykker i å formidle nøyaktig informasjon, etter din beste viten, i all skriftlig eller muntlig kommunikasjon med Jaybird.

 

KONTAKT JAYBIRD

I posten:
Jaybird
2700 Rasmussen Rd
Park City, UT 84098 USA

På telefonen:
1.866.244.3399

Via e-post:
jaybird support

 

ANSVARSFRASKRIVELSER

DU BRUKER MYSOUND HELT PÅ EGEN RISIKO, OG MYSOUND LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT, ELLER PÅ ANNEN MÅTE. JAYBIRD FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER, UTTRYKTE, LOVFESTEDE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL ELLER UKRENKELIGHET. JAYBIRD GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM AT INNHOLDET ELLER FUNKSJONENE I MYSOUND SKAL VÆRE UAVBRUTTE ELLER FEILFRIE, AT FEIL SKAL KORRIGERES, ELLER AT PROGRAMMER, SERVERE OG ANNEN MASKINVARE SOM BRUKES I FORBINDELSE MED MYSOUND, SKAL VÆRE FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. JAYBIRD GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM BRUK ELLER RESULTATET AV BRUK AV MYSOUND NÅR DET GJELDER NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, EFFEKTIVITET ELLER ANNET. MYSOUND KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER FEIL, OG JAYBIRD KAN NÅR SOM HELST FORBEDRE OG/ELLER PÅ ANNEN MÅTE ENDRE MYSOUND. DU, OG IKKE JAYBIRD, SKAL PÅTA DEG ALT ANSVAR OG ALLE KOSTNADER FOR EVENTUELLE REPARASJONER, KORRIGERINGER, TERAPIER, BEHANDLINGER OG TJENESTER (FRA HELSEVESENET ELLER ANDRE) SOM ER NØDVENDIGE SOM FØLGE AV EVENTUELLE TAP, SKADER ELLER DØDSFALL SOM SKYLDES ELLER ER TILKNYTTET BRUK AV MYSOUND. JAYBIRD GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM AT DIN BRUK AV MYSOUND IKKE VIL KRENKE, MISBRUKE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRYTE RETTIGHETENE TIL ANDRE, OG JAYBIRD SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I MYSOUND.

Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra eventuelle fremtidsrettede uttalelser fra MySound. Eventuelle fremtidsrettede erklæringer kan omfatte risikoer og usikkerheter, enten de er medisinske, økonomiske, juridiske eller annet, og de gjøres av JayBird basert på forutsetninger og beregninger som JayBird mener er rimelige, men som i seg selv er usikre og uforutsigbare.

 

ANSVARSBEGRENSNING

JAYBIRD, OG DERES DATTERSELSKAPER, PARTNERE, LISENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, INNHOLDLEVERANDØRER, MEDARBEIDERE, LEDERE, DIREKTØRER OG AGENTER, SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFBARE, FAKTISKE, SÆRSKILTE, EKSEMPLARISKE FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT TAP AV INNTEKTER, SMERTER OG LIDELSER, EMONSJONELLE UBEHAG ELLER LIKNENDE SKADER, SELV OM JAYBIRD ER INFORMERT OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DET KOLLEKTIVE ERSTATNINGSANSVARET TIL JAYBIRD OG DERES DATTERSELSKAPER, PARTNERE, LISENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, INNHOLDLEVERANDØRER, MEDARBEIDERE, LEDERE, DIREKTØRER OG AGENTER, OVENFOR EVENTUELLE PERSONER ELLER PARTER (UANSETT HANDLINGSFORM, ENTEN DET GJELDER KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT ELLER ANNET) OVERSKRIDE DET BELØPET SOM ER STØRST, AV USD 500 ELLER DET FAKTISKE BELØPET DU BETALTE TIL JAYBIRD FOR DET AKTUELLE INNHOLDET ELLER DE AKTUELLE TJENESTENE ELLER ENHETENE, SOM FØRTE TIL ERSTATNINGSKRAVET.

Ved å bruke MySound og godta disse Bruksvilkårene, frastår du herved ugjenkallelig og betingelsesløst fra å og godtar at du skal frigjøre og holde JayBird, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere, tjenesteleverandører, innholdsleverandører, ansatte, offiserer, direktører og agenter skadesløse for eventuelle krav, handlinger, skader, dommer, forpliktelser og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, kostnader og advokatsalærer), uavhengig av antall krav og typen krav (enten det skyldes kontrakter, erstatning eller annet), som er et resultat av eller på annen måte er tilknyttet enhver handling eller utelatelse fra JayBird, deres datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere, tjenesteleverandører, innholdsleverandører, ansatte, offiserer, direktører eller agenter eller av eventuelle rettshåndhevende myndigheter under eller som følge av eventuelle undersøkelser med hensyn til bruken av MySound.

 

SKADEERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, frita og holde JayBird, deres datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere, innholdsleverandører, tjenesteleverandører, ansatte, offiserer, direktører, agenter og entreprenører (samlet kalt «De skadelidte partene») skadesløse fra og mot eventuelle krav, handlinger, handlingsårsaker (uavhengig av type og antall), tap, skader, avgjørelser, dommer, bøter, kostnader, utgifter og advokatsalærer, inkludert, men ikke begrenset til, de som gjelder De skadelidte partene («Krav»), som skyldes eller på annen måte er relatert til ditt brudd på disse Bruksvilkårene. Du samtykker også i å erstatte, forsvare og holde De skadesløse partene skadesløse fra og ovenfor eventuelle krav som er et resultat av eller på annen måte tilknyttet din bruk av informasjonen eller andre tjenester som tilbys gjennom MySound, og/eller eventuell informasjon du oppgir, eller som oppgis på grunn av dine handlinger, eller som er gitt på dine vegne, til JayBird.

 

DIVERSE

Disse Bruksvilkårene skal styres av og tolkes i henhold til lovgivningen i staten Utah, USA, uten referanse til eventuelle valg av lovbestemmelser i disse. Du godtar ugjenkallelig den personlige jurisdiksjonen i Utah i forbindelse med enhver tvist mellom deg og JayBird, som skyldes eller er tilknyttet disse vilkårene, og/eller på annen måte er tilknyttet innholdet i disse Bruksvilkårene. Alle partene i disse Bruksvilkårene godtar at den eksklusive lokasjonen for enhver tvist mellom partene, som oppstår som følge av disse Bruksvilkårene, eller er tilknyttet innholdet heri, skal være statlige og føderale domstoler i Salt Lake County, Utah. Hvis eventuelle søksmål eller rettsaker anlegges for å håndheve bestemmelser i eller erklære brudd på disse Bruksvilkårene, har den rådende part krav på å motta kompensasjon, i tillegg til andre tildelte beløp, for eventuelle kostnader og rimelige advokatsalærer, inkludert, men ikke begrenset til, de som påløper for eventuelle anker eller andre vurderinger av høyere domstoler.

Med mindre annet er fastsatt heri, er ingen rettsmidler som omtales i eventuelle spesifikke bestemmelser i avtalen, ment å utelukke eventuelle andre rettsmidler, og hvert eneste rettsmiddel skal være kumulativt, og skal være i tillegg til alle andre rettsmidler som er angitt heri, som nå eller heretter eksisterer i lovgivning eller i egenkapital eller ved lov eller på annen måte. Valg av en eller flere rettsmidler av JayBird skal ikke utgjøre en fraskrivelse av retten til å bruke andre tilgjengelige rettsmidler.

JayBirds manglende evne til å eller forsinkelse i å forfølge eller delvis forfølge eventuelle rettigheter, beføyelser eller privilegier herunder, skal ikke anses som en fraskrivelse av rettighetene, beføyelsene eller privilegiene i disse Bruksvilkårene. JayBirds frafall av eventuelle brudd på vilkår, betingelser eller bestemmelser i disse Bruksvilkårene skal ikke fungere som, eller tolkes som, et frafall av eventuelle påfølgende brudd.

Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon avgjør at en av bestemmelsene i disse Bruksvilkårene ikke er juridisk bindende eller er ugyldige, ulovlige eller ugjennomførbare, skal denne bestemmelsen tolkes, begrenses, endres eller om nødvendig fjernes i den grad det er nødvendig for å eliminere muligheten for at bestemmelsen brytes eller gjøres ugyldig, ugjennomførbar eller ulovlig. De andre bestemmelsene i denne Avtalen påvirkes ikke. Disse Bruksvilkårene, som fra tid til annen endres av JayBird etter deres eget skjønn, utgjør hele avtalen mellom partene, som er tilknyttet innholdet heri.

Disse Bruksvilkårene ble sist oppdatert 18. februar 2016

LØP MED OSS

Registrer deg for å få eksklusive tilbud og oppdateringer