GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN VAN MYSOUND

 

DEZE MYSOUND-GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN VORMEN EEN WETTELIJK BINDEND CONTRACT TUSSEN U, DE GEBRUIKER, EN JAYBIRD LLC. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN, MOET U DE MYSOUND-TOEPASSINGEN OF -SERVICES NIET GEBRUIKEN. ALS U AL EEN MYSOUND-COMPATIBEL PRODUCT HEEFT GEKOCHT EN U GAAT NIET AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN, KUNT U HET PRODUCT IN DE OORSPRONKELIJKE STAAT EN VERPAKKING RETOURNEREN VOOR EEN VOLLEDIGE RESTITUTIE.

JayBird LLC, een vennootschap in Utah ('JayBird') verstrekt zijn MySound-toepassing (de 'MySound-app'), online en mobiele softwaretoepassingen die met de MySound-app en bijbehorende toepassingen en services werken. De MySound-app, softwaretoepassingen en alle andere gerelateerde services die door JayBird worden verstrekt, worden in deze voorwaarden en bepalingen afzonderlijk en gezamenlijk 'MySound' genoemd. Voor volledig gebruik van MySound moet u een MySound-compatibel product, een compatibele smartphone, internettoegang met snelheden die compatibel zijn met MySound, en de meest recente versie van de mobiele toepassing JayBird MySound aanschaffen of anderszins op wettelijke wijze verkrijgen.

In ruil voor uw instemming met en naleving van deze MySound-gebruiksvoorwaarden en -bepalingen (de 'Gebruiksvoorwaarden'), verleent JayBird u een niet-exclusieve beperkte licentie om MySound te gebruiken onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer u MySound opent of u hiervoor opgeeft, stemt u toe gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen ('Gebruiksvoorwaarden').

JayBird mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. Uw gebruik van MySound nadat JayBird dergelijke veranderingen heeft aangebracht, vormen uw erkenning en aanvaarding van de wijzigingen. Neem deze Gebruiksvoorwaarden geregeld door. Als u niet instemt om deze Gebruiksvoorwaarden te volgen en erdoor gebonden te zijn, mag u MySound op geen enkele manier openen of gebruiken. We behouden ons het recht voor om uw account om willekeurige reden te beëindigen, inclusief wanneer we vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden, op elk moment en met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Als we uw account beëindigen, zijn uw gegevens daarna niet langer meer toegankelijk.

We kunnen MySound naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of uit de verkoop nemen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, zonder aansprakelijkheid naar u of een derde partij.

 

GEBRUIKSBEPERKINGEN

MySound is ontworpen om te worden gebruikt met compatibele Jaybird-audioproducten om gebruikers een prettige luisterervaring te bieden. Wanneer u kiest om MySound te gebruiken, stemt u toe om MySound alleen voor het bedoelde doel te gebruiken.

MySound is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u MySound niet gebruiken.

 

INFORMATIE DIE DOOR JAYBIRD WORDT GEBODEN

Hoewel JayBird ernaar streeft optimale accuratesse in alle aspecten van MySound te garanderen, wordt er geen garantie geboden met betrekking tot de verstrekte informatie. Vertrouwen op informatie die door MySound wordt verstrekt, is op eigen risico. JayBird is niet verantwoordelijk voor onjuiste, inefficiënte of onbetrouwbare informatie die MySound u verstrekt of voor misbruik van de verstrekte informatie.

 

PRIVACY EN BEVEILIGING

Gebruik van MySound is onderhevig aan het Privacybeleid van MySound, dat hierin door deze verwijzing is opgenomen. Dit Privacybeleid kan zo nu en dan worden gewijzigd naar eigen goeddunken van JayBird.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres, wachtwoord en aanmeldingsgegevens voor MySound veilig op te slaan. Als een andere persoon toegang tot uw account krijgt, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van uw account door die persoon. Als gevolg hiervan dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u te weten komt dat iemand anders zonder toestemming toegang tot uw account heeft gekregen. JayBird draagt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor activiteiten die plaatsvinden met uw e-mailadres, wachtwoord en aanmeldgegevens.

Het gebruik en de verspreiding van tools die zijn ontworpen om de beveiliging aan te tasten of informatie te verzamelen (bijv. programma's die naar wachtwoorden raden, kraakgereedschappen, 'spiders', of andere netwerkverkenningstools) in verband met MySound is strikt verboden.

JayBird behoudt zich het recht voor om alle vermoedelijke schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden te onderzoeken en alle nodige of passende maatregelen te nemen om dergelijke overtredingen te verhelpen, inclusief maar niet beperkt tot het beëindigen van account, zoals JayBird naar eigen goeddunken mag bepalen.

 

EXTERNE SERVICES

MySound kan verwijzen naar, synchroniseren met of op andere wijze samenwerken met andere services, websites of toepassingen die niet onderhouden worden door of gerelateerd zijn aan JayBird. U kunt bijvoorbeeld uw gebruik van MySound synchroniseren met uw Facebook-account. JayBird is niet verantwoordelijk voor de inhoud of services die door dergelijke externe aanbieders worden verstrekt. Uw toegang tot externe inhoud en services is op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, indien van toepassing, zoals uitgevaardigd door de aanbieders van de externe inhoud of services. JayBird doet geen aanbevelingen voor externe inhouds- of serviceaanbieders door MySound met die externe aanbieders te laten communiceren.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent dat de patenten, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendommen die verband houden met MySound, samen met MySound zelf, de exclusieve eigendom zijn van JayBird en/of haar dochterondernemingen, partners en/of licentiegevers. U stemt ermee in de intellectuele eigendomsrechten van JayBird niet te schenden, toe te eigenen of anderszins te overtreden.

In het bijzonder, maar zonder beperking, mag u geen productnamen, handelsnamen, slogans, logo's en andere handels- en servicemerken die met MySound zijn geassocieerd, gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JayBird, met uitzondering van het uitsluitende doel om producten of services afkomstig van JayBird goed te identificeren.

 

EIGENDOM VAN GEGEVENS

JayBird bezit alle informatie die wordt verzameld via MySound. Zoals beschreven in het Privacybeleid kunt u echter, als u besluit om uw account te annuleren, ons verzoeken om al uw persoonlijk identificeerbare informatie te verwijderen. Schrijf hiervoor naar JayBird-ondersteuning op het onderstaande adres. JayBird is echter niet verplicht om het volgende te verwijderen, noch mag u verzoeken dat JayBird het volgende verwijdert: anonieme of geanonimiseerde, niet-persoonlijk identificeerbare informatie, en/of samengevoegde gegevens, die JayBird heeft ontvangen en/of anderszins van u heeft verkregen.

 

COMMUNICATIE MET JAYBIRD

JayBird kan te allen tijde per e-mail contact met u opnemen. U stemt ermee in naar beste weten nauwkeurige informatie te verschaffen in al uw schriftelijke of mondelinge communicatie met JayBird.

 

CONTACT MET JAYBIRD

Schriftelijk:
Jaybird
2700 Rasmussen Rd
Park City, UT 84098 USA

Telefonisch:
1.866.244.3399

Via e-mail:
jaybird support

 

VRIJWARINGEN

U GEBRUIKT MYSOUND VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. MYSOUND WORDT GELEVERD 'ZOALS ZE IS' EN ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF ANDERSZINS. JAYBIRD WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK EN STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN OF NIET-SCHENDING. JAYBIRD VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OF INHOUD OP DEZE SITE VAN MYSOUND ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE TOEPASSINGEN, SERVERS EN ANDERE HARDWARE DIE WORDEN GEBRUIKT OM MYSOUND TE LEVEREN, VRIJ ZIJN OF ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. JAYBIRD GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN MYSOUND OP HET GEBIED VAN NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, DOELTREFFENDHEID OF ANDERSZINS. MYSOUND KAN ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN, EN JAYBIRD KAN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF ANDERE VERANDERINGEN IN MYSOUND AANBRENGEN. U, EN NIET JAYBIRD, DRAAGT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN KOSTEN VAN ALLE REPARATIES, CORRECTIES, THERAPIEËN, BEHANDELINGEN EN SERVICES (ZORGGERELATEERD EN ANDERZINS) DIE NOODZAKELIJK ZIJN DOOR VERLIES, SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN MYSOUND. JAYBIRD VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN MYSOUND DE RECHTEN VAN ANDEREN NIET ZAL SCHENDEN, TOE-EIGENEN OF ANDERSZINS OVERTREDEN, EN JAYBIRD DRAAGT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONVOLLEDIGHEDEN IN MYSOUND.

Werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van vooruitzichten die door MySound worden verstrekt. Vooruitzichten kunnen risico's en onzekerheden omvatten, hetzij medisch, economisch, regelgevend of anderszins, en worden door JayBird gegeven op basis van aannames en schattingen die JayBird redelijk acht maar die inherent onzeker en onvoorspelbaar zijn.

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

JAYBIRD EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, INHOUDSVERLENERS, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS EN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, WERKELIJKE, GEVOLG-, SPECIALE, VOORBEELD- OF ANDERE SCHADE, INCLUSIEF VERLIES AAN INKOMSTEN OF INKOMEN, PIJN EN LIJDEN EN/OF EMOTIONEEL LEED, OF VERGELIJKBARE SCHADE, ZELFS ALS JAYBIRD OP DE HOOGTE IS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN JAYBIRD EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, INHOUDSVERLENERS, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS EN VERTEGENWOORDIGERS AAN ENIGE PERSOON OF PARTIJ (ONGEACHT DE VORM VAN HET GEDING, VOORTVLOEIEND UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) MEER ZIJN DAN USD $500 OF HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK AAN JAYBIRD HEEFT BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE INHOUD, SERVICES OF APPARATEN WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID IS ONTSTAAN.

Door MySound te gebruiken en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, doet u hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van en stemt u ermee in JayBird, haar dochterondernemingen, partners, licentiegevers, dienstverleners, inhoudsverleners, werknemers, functionarissen, bestuurders en vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, oorzaken van gedingen, schade, beslissingen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot kosten en advocatenhonoraria), ongeacht het aantal en de aard van de vorderingen (voortvloeiend uit overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins); voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met het handelen of nalaten van JayBird, haar dochterondernemingen, partners, licentiegevers, dienstverleners, inhoudsverleners, werknemers, functionarissen, bestuurders of vertegenwoordigers of door wetshandhavingsinstanties tijdens of als gevolg van onderzoeken met betrekking tot het gebruik van MySound.

 

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in JayBird, haar dochterondernemingen, partners, licentiegevers, inhoudsverleners, dienstverleners, werknemers, functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en contractanten (gezamenlijk de 'Gevrijwaarde Partijen') te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, gedingen, oorzaken van gedingen (ongeacht het aantal en de aard); verliezen, schade, toekenningen, beslissingen, boetes, kosten, onkosten en advocatenhonoraria, inclusief maar niet beperkt tot die van de Gevrijwaarde Partijen ('Vorderingen'), voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt er ook mee in de Gevrijwaarde Partijen schadeloos te stellen tegen alle Vorderingen die voortvloeien uit of anderszins verband houden met uw gebruik van informatie of andere services die worden verleend via MySound en/of informatie die u verstrekt, waarvan u veroorzaakt dat die wordt verstrekt, of die namens u wordt verstrekt, aan JayBird.

 

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Utah (VS), zonder verwijzing naar de keuze van wettelijke bepalingen daarvan. U stemt specifiek in met persoonlijke jurisdictie in de staat Utah in verband met geschillen tussen u en JayBird voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins verband houdend met het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden. De partijen van deze Gebruiksvoorwaarden stemmen ermee in dat de exclusieve jurisdictie en locatie voor elk geschil voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of verband houdend met het onderwerp hiervan, de staats- en federale rechtbanken in Salt Lake City, Utah, zijn. Indien een geding of procedure wordt aangespannen om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of verklaring te doen van een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, is de winnende partij gerechtigd om naast alle andere toegekende bedragen haar kosten en redelijke advocatenhonoraria te verhalen, inclusief maar niet beperkt tot kosten die zijn gemaakt in eventuele en alle beroepen of andere toetsingen door hogere rechtsinstanties.

Behoudens andersluidende bepalingen is geen verhaalsmogelijkheid die wordt verleend door een van de specifieke bepalingen van de Overeenkomst, bedoeld om een andere verhaalsmogelijkheid uit te sluiten. Elke verhaalsmogelijkheid is cumulatief en bestaat naast alle andere verhaalsmogelijkheden die hierin worden gegeven, volgens huidige of toekomstige wetten, redelijkheid, statuten of anderszins. De keuze van een of meer verhaalsmogelijkheden door JayBird vormt geen verklaring van afstand van het recht om andere beschikbare verhaalsmogelijkheden aan te wenden.

Het niet of laattijdig uitoefenen of deels uitoefenen van een recht, bevoegdheid of privilege hieronder door JayBird wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten, bevoegdheden of privileges onder deze Gebruiksvoorwaarden. De verklaring van afstand door JayBird van een inbreuk op enige voorwaarde, bepaling of voorziening van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geacht of uitgelegd als een verklaring van afstand van een latere inbreuk.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met bevoegde jurisdictie nietig, ongeldig, onafdwingbaar of onwettig wordt geacht, wordt die bepaling uitgelegd, beperkt, gewijzigd of indien nodig als verwijderd geacht, voor zover nodig om de nietigheid, ongeldigheid, onafdwingbaarheid of onwettigheid te verhelpen. De overige bepalingen van deze Overeenkomst worden hierdoor niet aangetast. Deze Gebruiksvoorwaarden, zoals af en toe naar eigen goeddunken gewijzigd door JayBird, vormen de volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Laatste update van deze Gebruiksvoorwaarden: 18 februari 2016.

REN MET ONS

Abonneer je voor exclusieve aanbiedingen en updates